12 FLASKER: FRI FRAGT // 24 FLASKER: FRI FRAGT + 4% RABAT

Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle oplysninger

Stauning Whisky A/S
CVR-nummer: 30 90 08 63
Stauningvej 38, Stauning
6900 Skjern

E-mail: info@stauningwhisky.dk
Telefon: +45 88 44 21 22 

 

1. Gyldighed

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

 

2. Tilbud

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 3. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 4 uger fra tilbuddets dato.

 

3. Mellemsalg

Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder. Sælger skal efter acceptens fremkomst til sælger uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet.

 

4. Pris

Alle priser er i danske kroner, inkl. afgift og eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valu­takurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.

 

5. Betaling

5.1.  Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste ret­tidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.

5.2.  Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (for­dringshavermora), er køber - med mindre sælger skriftligt med­deler køber andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid.

5.3.  Hvis betaling sker efter forfaldsdag, fremsendes betalingspåmindelse hvor den skyldige sum straks bedes indbetalt og senest indenfor 10 arbejdsdage, i modsat fald vil der blive påført 100 DKK i rykkergebyr. Hvis det skyldige beløb ikke er betalt senest 10 dage efter den tredje betalingspåmindelse/rykker vil sagen blive overgivet til inkasso.

5.4.  Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund at modfor­dringer af nogen art.

 

 6. Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har tiltransporteret sin ret, jf. pkt. 15.

  

7. Levering

7.1 Levering sker fra et af sælgers lagre, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.

7.2.  Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsæt­telse/aftalens indgåelse.

Under normale omstændigheder bør levering ske indenfor 2-4 hverdage, medmindre andet er aftalt.

7.3.  Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt. 12.3., udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til an­svarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

  • Sælger skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstiden.

 

8. Emballage

Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.

 

9. Produktinformation

Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret af sælger før eller ef­ter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

 

10. Produktændringer

Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

 

11. Mangler og reklamation

11.1.  Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Leveringsreklamation skal ske senest 48 timer efter varemodtagelse hos kunden, ved henvendelse til vores salgsafdeling.

11.2.  Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

11.3.  Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret.

11.4.  Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 11.3. ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser beretti­get til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

11.5.  Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke senere gøre den gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret jf. pkt. 11.3., påtager sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 6 måneder, dog således at sælgers mangelsansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato.

11.6.  Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.

 

12. Ansvarsbegrænsning

12.1  Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

12.2.  Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning at aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

12.3.  Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun an­svarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

12.4.  Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt.12.3.

 

13. Returnering

13.1.  Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.

13.2.  I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er sælger beretti­get til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i kø­bers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos sælger.

 

14. Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler. er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

 

15. Transport af rettigheder og pligter

Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

 

16. Tvistigheder

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.

 

17. Forbehold
Der tages forbehold for evt. udsolgte produkter, skrive og trykfejl, samt force majeure.

 

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

Ingen personlige oplysninger der registreres på sitet, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Stauning Whisky.

I forbindelse med evt. elektronisk betaling bruges en sikker krypteret metode gennem Webshopsystemet.

Shopsystemet anvender såkaldte cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen. En cookie er blot betegnelsen for en fil som gemmes på din egen PC. Vi benytter disse cookies til at genkende dig og for eksempel huske, hvilke varer der er i indkøbsvognen når du handler online hos Stauning Whisky. Det er desuden muligt at bede systemet gemme egne adresseoplysninger til næste besøg. Ønsker man på et senere tidspunkt at slette disse informationer, kan dette ske via browserindstillingerne. I Internet Explorer sker det eksempelvis via menuen “Funktioner” og menupunktet “Internetindstillinger”.

Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ukrypteret form, og gemmes i 5 år, jf. bogføringsloven. Selve “kontrakten” (købsaftalen) lagres ikke hos Stauning Whisky på en måde, så du senere kan logge dig ind og se/ændre status.

Desuden registrerer vi IP-adressen hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. IP-adressen opbevares så længe, det er nødvendigt i forhold til en eventuel politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

Man kan desuden valgfrit få sin e-mailadresse optaget på en mailingliste hos Stauning Whisky, således at man løbende modtager nyheder og anden information fra Stauning Whisky. Denne service kan til enhver tid tilmeldes og frameldes som man ønsker.
Som registreret hos Stauning Whisky har du efter persondataloven altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og til at få indsigt i de oplysninger, som vi har om dig. Det får du ved at kontakte Stauning Whisky. På baggrund af eventuelle indsigelser foretager vi sletning i det omfang, det ønskes.

Den dataansvarlige er Stauning Whisky A/S. 

Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger 

Denne hjemmeside er drevet og ejet af:

Stauning Whisky A/S
CVR-nummer: 30 90 08 63
E-mail: info@stauningwhisky.dk
Telefon: +45 88 44 21 22  

Information om cookies

Hvad er en cookie
En cookie er en lille datafil, som gemmes på din computer for at kunne genkende din computer. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Hjemmesidens brug af cookies
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden efter dine behov og interesser. Cookies husker, om du er logget ind, og om du tidligere har besøgt siden. Her er oversigten over hjemmesidens brug af cookies og vores samarbejdspartnere i denne forbindelse:

Nødvendige cookies
Disse cookies er påkrævet for, at hjemmesiden kan levere en tjeneste, som slutbrugeren udtrykkelig har anmodet om. Det kan fx være cookies, der bruges for at få vores kø-system fra Queue-it til at virke og til at finde ud af om du er informeret om hjemmesidens brug af cookies.

Drifts- og optimeringscookies
Disse cookies anvendes til driften af hjemmesiden. Det kan fx være optælling af antallet af besøgende eller andre informationer, der skal bruges til analyse. De bruges også i forbindelse med spørgeskemaer. Disse cookies kan i begrænset omfang indsamle data, der kan henføres til den enkelte bruger. Vi bruger Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.

Marketing – målrettet annoncering
Disse cookies bruges til at følge søge- og læsevaner. Den indsamlede information bruges til at vise individualiseret marketingindhold, såsom bannerannoncer. Anvendelsen af disse cookies kan indebære lagring og anvendelse af personlig identificerbare informationer til visning af individuelt tilpasset indhold og/eller deling af disse data med en 3. part med det samme formål. Enhver information, der lagres med brug af disse cookies, kan blive videresolgt til 3. part. Vi samarbejder med virksomheden Google om brugen af systemet Google AdWords til styring af internetannoncer i forsøg på at vise dig annoncer, der har relevans for dig. 

Afvisning af cookies
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Sletning af cookies
Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende nemt slettes. Du skal starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

Internet Explorer
Mozilla Firefox 
Google Chrome
Opera 
Safari
Flash cookies (gælder alle browser)
iPhone, iPad og andet fra Apple
Telefoner med styresystemet Android
Telefoner med Windows 7

Spørgsmål og klagevejledning 

Har du spørgsmål eller ønsker du at klage?
Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på:

Telefon: +45 88 44 21 22
E-mail: info@stauningwhisky.dk.